Preambula

Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Usporiadateľ súťaže  a technický zabezpečovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je:

TAURIS, a.s.
Potravinárska 6
P.O.Box 174
979 01 Rimavská Sobota

Technický zabezpečovateľ súťaže:

Názov: Wisible s.r.o.
Sídlo: Mlynské Nivy 73
IČO: 45 55 44 80
Spoločnosť je zapísaná na Okresnom súde Bratislava I vložka číslo: 65501/B
IČ DPH: SK2023048225

II. Cieľ a podstata súťaže

Cieľom súťaže „Letná grilovačka s Taurisom“ na doméne www.grilujem.sk, je posielanie, komentovanie a zdieľanie fotografií v tematike „letná grilovačka“. Podstata súťaže je popísaná v V. časti – Pravidlá súťaže.

III. Súťaž trvá do 14.6.2013 do 31.7.2013.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Súťaže sa majú právo zúčastniť všetky osoby nad 15 rokov žijúce v Slovenskej republike. V prípade výhry osoby mladšej ako 18 rokov, sa môže výherca zúčastniť hlavnej výhry (víkendový pobyt) len so sprievodom osoby staršej ako 18 rokov.

V. Pravidlá súťaže

Užívateľ (ďalej len „súťažiaci“) sa zapojí súťaže stlačením tlačidla „Zapojiť sa do súťaže“ na podstránkach http://grilujem.sk/sutaz-grilovanie/, http://grilujem.sk/galeria-idealna-grilovacka/miss-chutne-masko/ alebo http://grilujem. sk/galeria-idealna-grilovacka/mister-hora-masa/, vyplnením kontaktného formulára a nahratím súťažnej fotografie.

Fotografie uverejnenia na podstránkach s galériou admistrátori webstránky, ak spĺňajú nasledovné kritériá:

  1. Veľkosť  nahrávaného súboru (fotografie) nepresiahuje veľkosť 5 MB.
  2. Na fotografií je v popredí vyobrazená osoba – žena alebo muž s tematikou letného grilovania 
  3. Kvalita fotografie zodpovedá požiadavkam technického zabezpečovateľa súťaže
  4. Fotografia neobsahuje vulgárne gestá, neuráža menšiny, náboženstvo ani sexuálnu orientáciu jedincov, neobsahuje nahotu a nepoškodzuje dobré meno spoločnosti Tauris. 

Administrátor webstránky si vyhradzuje právo nezverejniť fotografiu, ak podľa jeho uváženia nebol splnený niektorý z kritérií pre uverejnenie.

VI. Výhercovia súťaže

Výhercov súťaže„Letná grilovačka s Taurisom“ uverejníme v súlade s pravidlami súťaže 31.7.2013 o 16.00.

VII. Ceny súťaže a oboznamovanie s výsledkami súťaže

Hlavnou cenou súťaže sú 2x víkendové pobyty na Slovensku, ktoré získajú výhercovia kategórií „Miss chutné mäsko“ a „Mister hora mäsa“. Každý pobyt zahŕňa 2x ubytovanie na chate pre viacero osôb, s mäsovými výrobky od spoločnosti Tauris v chladničke. 2x poukážku na nákup v ochodnom reťazci v hodnote 20 Euro získajú autori dvoch najvtipnejších komentárov k fotkám.  

VIII. Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút

1. Vyhlasovateľ má právo zmeniť tento štatút, najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II. štatútu, alebo by mu hrozila škoda, a to bez povinnosti akéhoľvek plnenia alebo odmeny voči súťažiacim

Právo vyhlasovateľa odvolať súťaž

2. Vyhlasovateľ má právo odvolať súťaž (prípadne súťaž preložiť alebo odložiť), najmä v prípadoch, ak by vyhlasovateľ v dôsledku ďalšieho pokračovania súťaže nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku II štatútu, alebo by mu hrozila škoda., a to bez povinnosti akéhoľvek plnenia alebo odmeny voči súťažiacim

Spôsob zmeny štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže

3. Na účinnú zmenu štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oznámením na www.vianocnakapustnica.sk.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom vyhlásenia súťaže.
2. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením štatútu.
3. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťažnej hry, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.
4. V prípade akýchkoľvek sporov alebo nejasností, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, je vždy rozhodujúce konečné stanovisko vyhlasovateľa.
5. Každý má právo nahliadnuť do tohto štatútu a požiadať o jeho fotokópiu. Štatút je k dispozícii v sídle vyhlasovateľa súťaže.
6. Vyhlasovateľ súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
7. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže

V Bratislave, dňa 5.6.2013